Ако решим да възложим извършването на ремонта на майстори, изпълняваме отново определена последователност, но наемаме майстори да изпълнят всяка една от отделните части:

 • майстор по ВиК
 • майстор по електрооборудване
 • майстор по отопление и вентилация
 • майстор по …. и т.н..

За да се справим, трябва да имаме „каталог” на майсторите в региона, а колко са способни и добросъвестни, това е друга тема за размисъл.

В този случай трябва добре да знаем какво искаме и в каква технологична последователност т.е. кое след кое следва и да не очакваме, че майсторите сами ще се сещат за нещата по проекта.

Очакването от майстора е да изпълни качествено и в срок неговата част от проекта, а не да съгласува изпълнението на отделните части. Ако не се съгласува работата на майсторите по отделните части винаги има проблеми, който водят до допълнително разход на труд и материали. За да се избегне това е нужно да имаме известна професионална подготовка или да потърсим услуга от професионалист. И въпреки това отново е необходимо:

В случай, че ремонта е мащабен, да се изпълни една последователност на техническа подготовка, за която е необходимо да се привлекат срещу заплащане специалисти проектанти по отделните части като ВиК, ЕЛ, отопление, вентилация, топлосъхранение и пр.

С Ваше участие професионалистите ще направят подробно задание за това какво искате да направите. На негова основа те ще изготвят технически и работен проект, по който трябва да се работи и позволява да се сметнат количествата на материалите, труд, машини и услуги.

 • да направим технологичен разчет за последователност на работите;
 • да намерим източници на информация за качествата и цената на материалите и технологиите на изпълнение;
 • да направим финансов разчет – кое колко ще ни струва;
 • да съгласуваме със съседите и етажната собственост определени технически или процедурни условия на ремонта – складиране на материали, паркиране на превозни средства, движение, шум и т.н.;
 • да имаме предвид че в този случаи гаранцията на материалите и строително-монтажните работи е наша отговорност. Майсторите не носят отговорност за гаранция защото или някой преди тях или някой след тях работи на обекта.
 • Тоест и в този случаи няма гаранция на материалите, частите и монтажните работи. При материалите,че не е спазена технология, при частите че не са монтирани от оторизиран сервиз на магазина, при монтажа майсторите казват че дефекта е в материала или частите, че е виновен този които е работил преди или след тях. Всички причини да не се носи отговорност и гаранция и персоналните претенции при тези обстоятелства са недоказуеми или трудно доказуеми.В повечето от случаите това увеличава многократно стойността на ремонта;
 • да имаме професионална подготовка или иначе казано, ако не знаем кое как се прави да потърсим услуга от специалист, който да упражнява контрол и следи ремонта;
 • да помним,че носим отговорност за здравето и живота на работещите по ремонта, ако с договор не е прехвърлена тази отговорност на друго лице;
 • да имаме в предвид, че не е допустимо строителните отпадъци и материали да се складират извън ремонтната площадка;
 • да имаме в предвид, че не е допустимо строителните отпадъци да се изхвърлят в и край кофите за смет;
 • да имаме в предвид, че е задължително строителните отпадъци и материали да не замърсяват асансьори, стълбища тротоари и др. общи части;
 • да имаме в предвид, че е задължително в общите части през които се пренасят строителни отпадъци и материали да се почистват незабавно;
 • да имаме в предвид, че всяко неохранявано или необезопасено съхранение на строителни отпадъци и материали може да има опасни последици за възложителя , особенно ако до тях имат достъп деца;
 • да имаме в предвид, че безконтролното превъзлагането на работата крие опасности от кражби, от компроментирането на качеството, от несполучлива за мяна на материали и технологии, от злополуки и даже от умишлени травми с цел изнудване;

КОЙТО ВЪЗЛАГА РАБОТА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА БЕЗ ДОГОВОР, ТРЯБВА ДА Е НАЯСНО, ЧЕ НОСИ ВСИЧКИ ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й!