Ако правим ремонта, като наемем легитимна фирма със съответната дейност и опит, всички наши отговорности описани по горе отпадат, и тя поема цялостното изпълнение и управление на процеса.

Този процес минава през три основни етапа при следната последователност:

 • Първия етап: ТЕХНИЧЕСКОТО РЕШЕНИЕ НА ТОВА, КОЕТО ИСКАТЕ КАТО РЕМОНТ

В зависимост от мащаба и обхвата на ремонта, за него може да се наложи да бъдат изготвени технически и работни проекти, от специалисти проектанти по съответните части. За някои се изисква заверка в съответната община./архитектура,конструкции, ВиК, отопление и вентилация, електро и т.н/.

При този вариант, ако възложителят е бил по-взискателен, в проектите обикновено има количествена сметка направена от проектантите, на базата на която се прави стойностна сметка и оферта от фирмата изпълнител. За предпочитане е да имате минимум три броя оферти.

В случай, че ремонта, който предстои, няма технически и работни проекти, е необходимо да се направи подробно задание на база консултация със специалисти от фирмата или външни експерти. За всеки ремонт и детайли от ремонта има няколко решения, който са свързани с по нататъшните работи в процеса.

На базата на това задание трябва да се направи един вид технически или работен проект.В резултат на техническия и работния проект/накратко техническия проект казва какво и как да направим а работния показва детайлите и с какви материали точно искаме да го направим/ се прави сметка за количествата на видовете работи и стойностна сметка.

От тази сметка се вижда количествата на необходимите:

 • труд за проекта,
 • машини за проекта,
 • услуги за проекта,
 • материали и части за влагане,
 • указан е техния вид и качество, техните количествени и стойностни изражения,единичните цени за всеки вид работа,
 • цената по отделните части – ВиК, електро, архитектурно строителна и пр., общата цена на обекта.

На тази основа може да се разработи линеен график за изпълнението на обекта подреден в технологична последователност и това позволява да се коментират срокове,който съвпадат с очакванията на клиента и възможностите на фирмата.

Възложителят на ремонта е заинтересован да възлага работата на легитимна строителна фирма, от която би могъл да търси отговорност. Има много случаи когато работата се възлага на сучайни, никому неизвестни фирми или „майстори”, които като получат аванс изоставят работата. Понякога уж добре свършената работа се оказва дефектна, но изпълнителят не може да бъде намерен да отстрани дефекта.

 • Втория етап: ФИНАНСОВАТА ЧАСТ на база първи етап.

След като се приключи с етап ТЕХНИЧЕСКОТО РЕШЕНИЕ НА ТОВА КОЕТО ИСКАТЕ КАТО РЕМОНТ от взаимоотношенията, се минава към втория етап. Във втория етап се уточнява окончателната сума на ремонта, ако има отстъпки се договарят, начина на плащане ,каква сума се внася първоначално и при какви условия се доплаща остатъка. Има вариант да се мини през банково финансиране и т.н. В зависимост от вариантите се определя и цената. Варианти:

 1. Първи вариант цялата сума се плаща предварително преди започване на ремонта по договора. Ползва се 5% отстъпка за предварително плащане. При промени на заданието и проекта по време на работа или възникване на скрити работи се прави анекс към договора.
 2. Втори вариант 50% при започване на работа по договора 40% при приключване на междинен етап и създаване на междинен акт обр.19 и 10% при окончателно завършване и приемане на свършената работа по договора и създаване на окончателен акт обр.19. При промени на заданието и проекта по време на работа или възникване на скрити работи се прави анекс към договора.
 3. Трети вариант на равни вноски, през определен период, в зависимост от времето на работа по договора. В този вариант момента на плащането не е ангажиран с етапите на ремонта.
 4. Четвърти вариант през банково финансиране на месечни вноски. След като се уточни окончателната сума за ремонта се подава искане към банка за кредит. След потвърждението от банката и сключването на договор с клиента ние получаваме сумата на ремонта по банкова сметка и клиента изплаща сумата на равни месечни вноски който той предварително е договорил с банката.
 • Трети етап: ЮРИДИЧЕСКАТА ЧАСТ на база първи и втори етап.

Юридическата част е превръщането на първите два етапа в писмен договор. В договора се описват всички подробности по техническата и финансовата страна на взаимоотношенията и носеното на отговорност в отношенията по време на ремонта и след това. Деклариране в писмена форма от клиента, дали това което иска е това което сме написали в договора. Това е задължително за да може процеса на ремонта да тече в определени рамки.
В процеса на ремонта може да се правят промени поради различни причини, указани задължително в писмена форма и чрез анекси към основния договор.Трябва да се знае че всяка промяна в заданието влияе на техническо решение, респективно на финансовата част. В зависимост от сложността на промените това може да се направи в процеса на работата или чрез спиране на строително монтажните работи до даването на техническо или административно решение. Продължаването на дейността става след подписването на анекс към договора за ремонт, ако се налага изменение в неговите основни клаузи, като: срок за времетраене на строително ремонтните работи, изменение в цената, гаранционните срокове, изменение във финансовите взаимоотношения и пр.