Ако ние се наемем да направим ремонта трябва:

 • Да имаме определени професионални умения
 • Да имаме достатъчно време за това
 • Да си отговорим на въпроса – кое е по печелившо? Да прекъсна бизнеса си за да направя ремонта или да спечеля от бизнеса си и да платя за ремонта?
 • Да лишим себе си и семейството си от свободното си време, развлечения, спорт, хоби и пр.
 • Да преценим много добре с какви сили и средства разполагаме за реализацията на проекта:

а/ Кой ще ни помага с труда си и какво ще ни струва това?
б/ Разполагаме ли с необходимото оборудване и инструменти и струва ли си да се наема или купува такова
в/ Как ще осъществим доставката на нужните строителни материали?
г/ Да преценим можем ли да осигурим нужната пожарна безопасност, опазване живота на хората и тяхното имущество

 • Да преценим можем ли да осигурим опазване на околната среда, защита от шум и др. нормативи предвидени от закона
 • Да направим подробен план на проекта или целта която искаме да постигнем
 • Да сметнем количеството на необходимите ресурси /материали, труд, машини, услуги/

В случай, че ремонта е мащабен, е наложително да се изпълни една последователност на техническа подготовка, за която е необходимо да се привлекат срещу заплащане специалисти проектанти по отделните части като ВиК, ЕЛ, отопление, вентилация, топлосъхранение и пр. С Ваше участие професионалистите ще направят подробно задание за това какво искате да направите.

На негова основа те ще изготвят технически и работен проект, по който трябва да се работи и позволява да се сметнат количествата на материалите, труд, машини и услуги.

 • да направим технологичен разчет за последователност на работите;
 • да намерим източници на информация за качествата и цената на материалите и технологиите на изпълнение;
 • да направим финансов разчет – кое колко ще ни струва;
 • да съгласуваме със съседите и етажната собственост определени технически или процедурни условия на ремонта – складиране на материали, паркиране на превозни средства, движение, шум и т.н.;
 • да имаме в предвид, че не е допустимо строителните отпадъци и материали да се складират извън ремонтната площадка;
 • да имаме в предвид, че не е допустимо строителните отпадъци да се изхвърлят в и край кофите за смет;
 • да имаме в предвид, че е задължително строителните отпадъци и материали да не замърсяват асансьори, стълбища тротоари и др. общи части;
 • да имаме в предвид, че е задължително в общите части през които се пренасят строителни отпадъци и материали да се почистват незабавно;
 • да имаме в предвид, че всяко неохранявано или необезопасено съхранение на строителни отпадъци и материали може да има опасни последици за собственика, особено ако до тях имат достъп деца
 • да имаме предвид че в този случаи гаранцията на материалите и строително-монтажните работи е наша отговорност.